Een recht op thuiswerken

Ook op dit moment kunnen de werknemers aan de werkgever vragen om thuis te mogen werken, Maar de werkgever kan dit verzoek eenvoudig afwijzen. Dit wordt anders. Een werknemer kan een verzoek tot thuiswerken indienen en de werkgever kan dit alleen afwijzen als sprake is van zogenoemde zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Met andere woorden, de werkgever heeft een goede reden nodig om het verzoek van de werknemer te kunnen afwijzen. 

De Wet werken waar je wil is alleen van toepassing voor werkgever met 10 of meer werknemers. Voor kleine werkgevers hebben dergelijke veranderingen vaker grote gevolgen. 

Wat zijn zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen?

De toets van "zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen" is zwaar, voor een werkgever zal het niet eenvoudig zijn om dit te kunnen aantonen. Zeker voor medewerkers op kantoor zijn er veel mogelijkheden voor digitale communicatie. Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen moet worden gedacht aan economische, technische of operationele belangen die ernstig zouden worden geschaad indien het verzoek zou worden gehonoreerd, zo blijkt uit de wetshistorie. Oftewel: enkel als het bedrijf van de werkgever praktisch niet meer kan doordraaien doordat de werknemer thuiswerkt, mag de werkgever het verzoek tot thuiswerken afwijzen. Als voorbeeld wordt genoemd ernstige problemen voor de veiligheid of de planning. 

Het gaat daarbij om maatwerk: elke aanvraag wordt getoetst aan de feitelijke omstandigheden. De mogelijkheid om thuis te kunnen werken verschilt tussen sectoren, functies, type werkzaamheden en zelfs tussen verschillende bedrijven. 

De aanvraag: praktisch

Het verzoek tot thuiswerken moet de werknemer uiterlijk twee maanden vóór de beoogde ingangsdatum indienen bij de werkgever. Dit moet schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail of brief. De werknemer hoeft het verzoek niet te motiveren. 

Het is vervolgens aan de werkgever om te reageren op dit verzoek. Dit moet schriftelijk en uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum. De werkgever gaat met de werknemer in overleg over het verzoek. De werkgever mag het verzoek vervolgens alleen afwijzen bij zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen, zoals hiervoor besproken. 

Als werkgever en werknemer er samen niet uit komen, dan zal de rechter moeten beoordelen of de werknemer zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft op grond waarvan de aanvraag mag worden afgewezen. Het is aan de werkgever om dit te motiveren. 

Tot slot

De kans is groot dat het thuiswerken ook "na Corona" zal blijven, zeker nu werknemers daar vanuit de wet een recht op hebben. Voor werkgever kan het goed zijn om na te denken over een thuiswerkbeleid. Wat te doen met aanvragen van werknemers? En welke afspraken willen wij maken met thuiswerkende medewerkers? Hoe om te gaan met de arbeidsomstandigheden bij thuiswerken? En de reiskosten?

Door nu na te denken over deze vragen, kan discussie daarover worden voorkomen. Wil je meer informatie over het opstellen van thuiswerkbeleid of het opnemen van een thuiswerkbeleid in het personeelsreglement? Neem gerust vrijblijvend contact op, ik leg uit welke stappen kunnen worden gezet.